•  
 • Internetowe biuro podróży Gościnna Wieś
  Ogólne warunki świadczenia usług turystycznych

  • "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH" stanowią załącznik do umowy o świadczenie usług turystycznych zawartej pomiędzy USŁUGODAWCĄ reprezentowanym przez AGENTA TURYSTYCZNEGO, a KLIENTEM i określają szczegółowe obowiązki stron związane z wykonaniem tej umowy, stałe dla każdej umowy.
  • "OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG TURYSTYCZNYCH" są zgodne z wymaganiami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. "O usługach turystycznych" (Dz. U. z 2002r, Nr 55, Poz. 578) wraz z późniejszymi zmianami.
  • Przez użyte w warunkach określenia należy rozumieć
   1. Usługi turystyczne - usługi przewodnickie, usługi hotelarskie oraz wszelkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym.
   2. Impreza turystyczna - co najmniej dwie usługi turystyczne tworzące jednolity program i objęte wspólną ceną, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu.
   3. AGENT TURYSTYCZNY - przedsiębiorca, którego działalność polega na stałym pośredniczeniu w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki posiadających zezwolenie w kraju lub na rzecz innych usługodawców posiadających siedzibę w kraju (w tym przypadku firma Biuro Turystyczne Gościnna Wieś - Izabela Kraszewska).
   4. USUGODAWCA - osoba lub przedsiębiorca posiadający siedzibę w kraju bezpośrednio świadczący usługi turystyczne.
   5. KLIENT - osoba, która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług turystycznych na swoją rzecz lub innej osoby, a zawarcie tej umowy nie stanowi przedmiotu jej działalności gospodarczej, jak i osoba, na rzecz której umowa została zawarta, a także osoba, której przekazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową.
  • AGENT TURYSTYCZNY zawiera z KLIENTEM umowę o świadczenie usług turystycznych. Przy zawieraniu tej umowy AGENT TURYSTYCZNY działa w imieniu USŁUGODAWCY na podstawie upoważnienia zapisanego w stosownej umowie agencyjnej. AGENT TURYSTYCZNY wykonuje w imieniu USŁUGODAWCY wszystkie czynności formalne związane ze skutecznym zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych.
  • Przyjmuje się, że umowa o świadczenie usług turystycznych zostaje zawarta po wykonaniu przez strony umowy następujących czynności formalnych:
   1. Złożeniu przez KLIENTA zamówienia za pomocą zamieszczonego na stronie www.goscinnawies.pl formularza lub poczty elektronicznej lub faksu lub listownie.
   2. Wysłaniu przez AGENTA TURYSTYCZNEGO potwierdzenia zamówienia (pocztą elektroniczną, faksem lub listownie).
   3. Wpłacie zaliczki w wysokości 30% całkowitego kosztu zamawianej imprezy turystycznej (przelewem na rachunek AGENTA TURYSTYCZNEGO).
  • AGENT TURYSTYCZNY zobowiązany jest do potwierdzenia zamówienia (lub odmowy jego potwierdzenia - w przypadku braku miejsc) najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty wpływu zamówienia.
  • AGENT TURYSTYCZNY dokona wstępnej rezerwacji miejsc w wybranym przez KLIENTA terminie na okres 5-dni od daty wysłania potwierdzenia zamówienia. W tym czasie KLIENT zobowiązany jest wpłacić zaliczkę w wysokości 30% ceny imprezy.
  • AGENT TURYSTYCZNY, po otrzymaniu zaliczki, zobowiązany jest do wysłania najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych na adres KLIENTA pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy skierowania na pobyt.
  • KLIENT zobowiązany jest do zapłaty pozostałej części ceny imprezy (70%) bezpośrednio USŁUGODAWCY w pierwszym dniu pobytu.
  • Szczegółowe informacje o rodzaju, ilości i cenie usług turystycznych, których dotyczy umowa opisuje potwierdzenie zamówienia wysyłane KLIENTOWI przez AGENTA TURYSTYCZNEGO.
  • KLIENT może zrezygnować z zamówionej imprezy. W takim przypadku zapłaci on karę umowną w kwocie zależnej od daty zgłoszenia rezygnacji, i tak odpowiednio:
   1. Jeżeli rezygnacja z imprezy nastąpi nie później niż 30 dni przed datą rozpoczęcia imprezy - kara umowna wynosi 10% ceny imprezy (kwota ta zostanie potrącona z wpłaconej przez KLIENTA zaliczki, zaś pozostała część zaliczki będzie zwrócona KLIENTOWI przelewem lub przekazem pocztowym w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia rezygnacji).
   2. Jeżeli rezygnacja z imprezy nastąpi w okresie 30 dni poprzedzajcych dzień rozpoczęcia zamówionej imprezy - kara umowna wynosi 30% ceny imprezy (kwota ta potrącona zostanie z wpłaconej przez KLIENTA zaliczki).
   3. Jeżeli rezygnacja z imprezy nastąpi w trakcie trwania imprezy turystycznej KLIENTOWI nie przysługuje żaden zwrot poniesionych kosztów.
  • Cena za zamówione usługi turystyczne, ustalona w umowie o świadczenie usług turystycznych, nie może być podwyższona.
  • Jeżeli AGENT TURYSTYCZNY przed rozpoczęciem imprezy turystycznej jest zmuszony, z przyczyn od niego niezależnych, zmienić istotne warunki umowy z KLIENTEM, powinien on niezwłocznie o tym powiadomić KLIENTA proponując jednocześnie uczestnictwo w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie, chyba że KLIENT zgodzi się na imprezę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie.W takiej sytuacji KLIENT powinien poinformować AGENTA, czy: -przyjmuje proponowaną zmianę umowy albo: -odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń
  • KLIENT może bez zgody AGENTA TURYSTYCZNEGO i USŁUGODAWCY przenieść na osobę spełniającą warunki udziału w imprezie turystycznej wszystkie przysługujące mu z tytułu umowy o świadczenie usług turystycznych uprawnienia, jeżeli jednoczenie osoba ta przejmuje wszystkie wynikające z tej umowy obowiązki.
  • USŁUGODAWCA odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług turystycznych, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane wyłącznie: -działaniem lub zaniechaniem KLIENTA,-działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, nie uczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo -siłą wyższą.
  • Reklamacje
   1. Wszelkie reklamacje dotyczące niewłaściwego wykonania usług objętych umową o świadczenie usług turystycznych KLIENT powinien niezwłocznie zgłaszać USUGODAWCY z żądaniem usunięcia usterek.
   2. W przypadku nie załatwienia reklamacji przez USUGODAWCĘ w sposób satysfakcjonujący dla KLIENTA powinien on niezwłocznie zawiadomić o sprawie AGENTA TURYSTYCZNEGO (zgoszenie telefoniczne, lub w inny dogodny dla KLIENTA sposób).
  • W zakresie nieuregulowanym umową o świadczenie usług turystycznych oraz niniejszymi ogólnymi warunkami stosuje się przepisy ustawy o usługach turystycznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne przepisy dotyczce ochrony konsumenta.

© oprogramowanie - tiamak; treść - Biuro Turystyczne "Gościnna Wieś"